بررسی تاثیر شفافیت گزارشگری مالی بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان شفافیت گزارشگری مالی و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری است. برای اندازه‌گیری شفافیت گزارشگری مالی در تحقیق حاضر از سه مورد از ویژگی‌های مهم اطلاعات حسابداری و به ویژه سود که براساس مطالعات پیشین سبب بهبود شفافیت گزارشگری مالی می‌گردد، استفاده شده است. این ویژگی‌ها شامل عدم هموارسازی، قابلیت پیش‌بینی سود و کیفیت اقلام تعهدی می‌باشد. به منظور اطمینان از نتایج هر یک از معیارها و ارائه نتیجه کلی در مورد شفافیت گزارشگری، شاخصی ترکیبی ایجاد شده است. برای اندازه‌گیری مربوط بودن ارزش سود حسابداری از الگوی کالینز و همکاران (1995) استفاده گردید. نمونه آماری این پژوهش 78 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1392 می‌باشد. نتایج نشان داد که شفافیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معناداری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری دارد. این نتیجه می‌تواند مدیران و تهیه‌کنندگان اطلاعات حسابداری را که علاقمند به جذب سرمایه بیشتر با هزینه کمتر هستند، به افزایش شفافیت گزارشگری ترغیب نموده و از این طریق به حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش تعداد سرمایه‌گذاران خرد در بازار کمک کند و نهایتاً رشد و رونق اقتصادی برای جامعه را به همراه آورد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of financial reporting Transparency on value relevance of accounting information: evidence of Tehran Security Exchange

نویسندگان [English]

  • shahnaz mashayekh 1
  • sepideh sadat nasiry 2
چکیده [English]

The main purpose of the paper is to examine the relation between financial reporting Transparency and value relevance of accounting information. In order to measure financial reporting transparency in this paper, three important qualitative of accounting information, specially earning is used which improve financial reporting Transparency. These proxies are unsmoothing, earning predictability, accrual quality. In order to make assurance of results on each proxy, component index is made. The study used the Ohlson valuation model (1995) to examine value relevance of accounting information. After adjusting for outliers, a sample consists of 78 firms over 2006 to 2013 were studied. The findings indicate that financial accounting transparency has significant and positive effect on value relevance of accounting information. The results could encourage managers, who are interested in attracting more capital at lower costs, to improve the level of financial reporting transparency. This may lead to store investor confidence and increase the number of investors in Tehran Security Exchange and ultimately, bring growth and prosperity for the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial reporting Transparency
  • Value relevance of accounting information
  • earning predictability
  • Accrual Quality

بهار مقدم، مهدی، و مهدیه دولت آبادی. (1391). بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 14، صص1-19.

حجازی، رضوان، سید احمد خلیفه سلطانی و زرافشان رحمانی. (1389). تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم شفافیت سود. مجلهپژوهشهایحسابداریمالی، سال دوم، شماره سوم، شماره پیاپی، صص 1-16.

علوی طبری، سید حسین، و شهناز مشایخ. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی. مجله توسعه و سرمایه، سال سوم شماره 6، صص 57-76.

فروغی، داریوش، هادی امیری، و هادی شیخی. (1392). تأثیرکیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلهپژوهشهایحسابداریمالی، سال پنجم، شماره اول، صص 13-28.

کردستانی، غلامرضا و حمید رودنشین. (1385). بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سودحسابداری به ارزش بازار شرکت. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 45 پاییز1385، صص 68- 45.

مشایخی، بیتا، ساسان مهرانی، کاوه مهرانی، و غلامرضا کرمی. (1384). نقش اقلام تعهدی در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، صص 61-74.

مهرانی، ساسان، علی فعال قیومی و محمد مرادی. (1391). رابطه‌ی بین مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت نهادی ومربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری. مجله دانش حسابداری، سال سوم، پاییز 1391، صص 55-31.

نوروش، ایرج، و رضا حصارزاده. (1389). بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با ویژگیهای شرکت در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامهبورساوراقبهادارشمارة12، سال سوم، صص 5-24.

Akbar, Saeed, Syed Zulfiqar Ali Shah, and Andrew W Stark. (2011). the value relevance of Cash flow current accruals, and non-current accruals in the UK. Electronic copy available at: http: //ssrn. com/abstract=1805004.

Al-Hares, Osama, M. , Naser M. AbuGhazaleh, and Ayman E. Haddad. (2012). Value relevance of earnings, book value and dividends in an emerging capital market: Kuwait evidence. Global Finance Journal, 23 (2012) 221–234.

Andriantomo, and Fr. Ninik Yudianti. (2013). The Value Relevance of Accounting Information at Indonesia Stock Exchange. International Conference on Business, Economics, and Accounting.

Barth, Mary E. , William H. Beaver, and Wayne R. Landsman. (2001). The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: Another view. Journal of Accounting and Economics, 31: pp77-104.

Barth, Mary E. , YanivKonchitchki, WayneR. Landsman. (2013). Cost of capital and earnings transparency. Journal of Accounting and Economics, pp 206–224.

Beisland, Leif Atle, and Mattias Hamberg. (2013). Earnings sustainability, economic conditions and the value relevance of accounting information. Scandinavian Journal of Management, pp1- 11.

Dechow, P. and Dichev, I. , (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, pp 35-59.

Dobija, Dorota, and Karol Marek Klimczak. (2010). Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings. The International Journal of Accounting 45 356–374.

Ebaid, Ibrahim El-Sayed. (2012). value-relevance of accounting-based measures in emerging economies”, Management Research Review, Vol. 35, No. 1.

Fiador, Vera Ogeh. (2011). Corporate governance and value relevance of financial information: evidence from the Ghana Stock Exchange. Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1472-0701, VOL. 13 NO. 2 2013, pp. 208-21.

Francis, J. , R. LaFond, P. M. Olsson, and K. Schipper. (2005). The market pricing of accruals quality, Journal of Accounting and Economics, pp 967-1010.

Gelb, D. S. and P. Zarowin. (2002). Corporate Disclosure Policy and Informativeness of Stock Prices. Review of Accounting Studies, Vol. 7, No. 1, pp 33-52.

Halonen, Elisa, Jelena Pavlovic, and Rickard Persson. (2013). Value relevance of accounting information and its impact on stock prices: Evidence from Sweden. Econometrics, pp1-5.

Jiang, Wei and Andrew W. Stark. (2013). Dividends, research and development expenditures, and the value relevance of book value for UK loss-making firms. The British Accounting Review, pp 1-13.

Lin, Yu-Chi, Shaio Yan Huang, Ya-Fen Chang, Chien-Hao Tseng. (2007). The Relationship between Information Transparency and the Informativeness of Accounting Earnings. Journal of Applied Business Research (JABR) , Vol 23, No 3.

Mohamadreza Abdoli, Mahboobeh Jalali, and Bahram Sattari. (2013). The relation between conservativeness and transparency in financial reporting (Divided with Respect to Profit Smoothing and Non- Smoothing Companies). International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 6 (5) , pp 556-562.

Morris, Rrichard D. , Tam Pham and Sidney J. Gray. (2011). The Value Relevance of Transparency and Corporate Governance in Malaysia Before and After the Asian Financial Crisis. ABACUS, Vol. 47, No. 2, pp205-235.

Naimah, Zohreh, “bias in accounting and value relevance of accounting Information. (2012). Procedia Economics and Finance 2, pp 145 – 156.

Pervan and M. Bartulović. (2012). Impact of transparency level on the value relevance of accounting information: empirical analysis for SEE countries. International Journal of mathematical models and methods in Applied Sciences, Issue 8, Volume 6.

Roghayeh Piri 1, Mohammadreza Abdoli 2, Ali Homayoon. (2013). A Study of the Effects of Financial Reporting Transparency on the Quality of Earnings in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Educational and Management Studies, J. Educ. Manage. Stud. , pp 299-303.

Schiemann, Frank, and Thomas Guenther. (2013). Earnings Predictability, Value Relevance, and Employee Expenses. the International Journal of Accounting, pp 149–172.

Shamki, Dhiaa and Azhar Abdul Rahman. (2013). Does financial disclosure influence the value relevance of accounting information?. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issue, pp 216-232.

Shamki, Dhiaa. (2013). The Influence of Economic Factors on the Value Relevance of Accounting Information in Jordan. International Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 6.

Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?. The Accounting Review, 71, 289-315.

Theresia Evers, Maria, Ina Meier, and Christoph Spengel. (2014). Transparency in Financial Reporting: Is Country-by-Country Reporting suitable to combat international profit shifting?”, available on http: //ftp. zew. de/pub/zew-docs/dp/dp14015. pdf.

Vijitha P. and Nimalathasan B. (2014). Value relevance of accounting information and share price: A study of listed manufacturing companies in Sri Lanka. Merit Research Journal of Business and Management Vol. 2 (1) pp. 001-006.

Yu, Kun. (2013). Does Recognition versus Disclosure Affect Value Relevance? Evidence from Pension Accounting. THE ACCOUNTING REVIEW, Vol. 88, No. 3, pp 1095–1127..