پژوهش های تجربی حسابداری (JERA) - مقالات آماده انتشار